top of page

QBA Medi Tours
Genel Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Lütfen Genel Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyunuz.

privacy policy-46.png

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ’nün (“GDPR”) 13. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında veri sahiplerini aydınlatmak isteriz.

GDPR ve KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu kimliğiyle QBA Medi Turizm Sağlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“QBA Medi Tours”) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

QBA Medi Tours bünyesinde, çalışan, müşteri, potansiyel müşteri, müşteri yakını, refakatçi ve tedarikçilerin kişisel verileri barındırılmaktadır. İlgili kişilerin işlenen kişisel verileri aşağıda detaylandırılmıştır;

 • Çalışanlarımızın: Kimlik, iletişim, adli sicil, maaş ve iban, fotoğraf, özlük, sağlık ve mesleki bilgileri

 • Müşterilerimizin: Kimlik, iletişim, kredi kartı, fatura, sağlık, talep-şikâyet, uçuş ve konaklama bilgileri

 • Müşteri yakınlarının: Kimlik, iletişim, talep-şikâyet ve sözleşme bedeli bilgisi

 • Potansiyel müşterilerimizi: Kimlik, iletişim, özlük, sağlık, kredi kartı ve çerez bilgileri

 • Refakatçilerin: Kimlik, iletişim, fatura, talep-şikâyet, uçuş ve konaklama bilgileri

 • Tedarikçilerimizin: Kimlik, iletişim, iban ve fatura bilgileri işlenmektedir.

QBA Medi Tours, yukarıda belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda işlemektedir;

 • QBA Medi Tours ‘un verdiği hizmetlere ilişkin gelebilecek talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi için müşteri, müşteri yakınları ve refakatçilerin ad soyad, telefon ve talep-şikayet detayları “Müşteri Talep ve Şikayet Bildirim Formu” kullanılarak işlenmektedir.

 • Müşteri ve potansiyel müşterilerin almak istedikleri sağlık hizmetine uygunluklarının değerlendirilebilmesi için elde edilen ad soyad, iletişim, kredi kartı, QBA Medi Tours ‘tan nasıl haberdar olunduğu ve sağlık bilgileri talep edilmektedir. Talep edilen kişisel verilerden ad soyad, sağlık ve ülke bilgisi tercümanlık firmalarının tercümelerinden sonra Küba Sağlık Bakanlığı ile paylaşılarak tedaviye uygunluk alınması amaçlanmaktadır. Danışmanlık hizmetinin yürütülebilmesi için kredi kartı ile tahsilatlar yapılmaktadır.

 • Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin site kullanımı hakkında analizler yapılmak istendiği için çerez bilgileri otomatik yollarla elde edilmektedir.

 • Danışmanlık hizmetlerinin sorunsuz yürütülebilmesi ve beyan edilen bilgilerin doğru bir şekilde Küba Sağlık Bakanlığı başka olmak üzere yetkili kurumlara verilebilmesi için bilgileriniz tercümanlık bürolarında çevirisi yapılmaktadır.

 • Küba Sağlık Bakanlığı ve Türkiye ‘de yerleşik kamu kurumlarının denetimlerinin yapılabilmesi ve gelebilecek resmi taleplerin sorunsuz bir şekilde karşılanabilmesi için “Hasta Dosyaları” oluşturulmakta ve sadece yetki verilmiş personeller tarafından erişim sağlanmaktadır. Müşterilerimize verilen hizmetlere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ‘nın bilgilendirilmesi aşamasında çalışanlarımızın kimlik, mesleki ve yabancı dil bilgileri aktarılmaktadır.

 • Müşterilerimiz aldığı danışmanlık hizmeti kapsamında kendisi ve refakatçilerinin vizelerin alınması, uçak, konaklama, rehberlik ve transfer süreçlerinin yürütülebilmesi için kimlik, iletişim, sağlık, uçuş ve konaklama bilgileriniz işlenmektedir.

 • Müşterilerimize verilen asistanlık ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin tahsilatların gerçekleştirilebilmesi için web sanal pos üzerinden kart bilgileriniz banka sistemine aktarılmaktadır.

 • Müşterilerimize verilen hizmet karşılığı, 213 sayılı Vergi Usül Kanunu kapsamında faturaların kesilebilmesi ve tahsilatların yapılabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir.

 • Verilecek olan medikal danışmanlık hizmetinin hükümlülüklerin belirlenebilmesi için müşteri ya da müşteri yakınları ile sözleşmeler yapılırken kimlik, iletişim ve sözleşme bedeline ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmalar ile sözleşmeler yapılabilmesi ve alınan hizmete ilişkin faturalandırma yapılabilmesi için tedarikçilerimizin kimlik, iletişim ve banka hesap bilgileri işlenmektedir. Ayrıca tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar ile faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için ve zamanında ulaşılabilmesi için telefon, mail, adres bilgileri işlenmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanların özlük dosyalarının hazırlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, izinlerin yönetilebilmesi, bordroların oluşturulabilmesi ve sözleşme şartlarının yerine getirilebilmesi için kimlik, iletişim, mesleki bilgiler, fotoğraf, özlük, sağlık, banka hesap ve iban bilgileri işlenmektedir. Ayrıca QBA Medi Tours ‘un güvenliğinin temini için çalışandan adli sicil bilgileri talep edilmektedir.

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışanlarımızın sigortalarının yapılabilmesi ve sigorta primlerinin yatırılabilmesi için çalışan kimlik, özlük ve maaş bilgileri işlenmektedir. Ayrıca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında asgari geçim indiriminin çalışanlarımıza verilebilmesi için kimlik ve AGİ Formu ‘nda beyan edilen bilgiler işlenmektedir.

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi için kişisel veriler depolanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerinizin silinmesi ile ilgili tüm taleplerinizi QBA Medi Tours ‘un oluşturmuş olduğu Kişisel Veri Başvuru Formu ‘nu kullanarak yapabilirsiniz. Veri sahiplerinden herhangi bir talep gelmemesi durumunda aşağıda belirtilen sürelerde kişisel verileriniz silinmekte ya da anonim hale getirilmektedir;

 • Çalışanlarımızın özlük dosyasında bulunan ve operasyonları için kullanmış olduğu tüm kişisel veriler iş akdinin sonra ermesinden sonra 10 yıl saklanmakta ve sonrasında imha edilmektedir.

 • Medikal danışmanlık faaliyetlerine konu olan müşteri, potansiyel müşteri, müşteri yakını ve refakatçilerin kişisel verileri, danışmanlık hizmetinin sona ermesine müteakip 10 yıl süre ile kişisel veriler saklanmakta ve sonrasında imha edilmektedir.

 • Tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmalardan alınan kişisel veriler, sözleşmenin bitmesine müteakip 10 yıl süre ile saklanmakta ve imha edilmektedir.

3. Verilerin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü taraf kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Yurt içinde aktarılan kişisel verileriniz;

 • Müşteri, potansiyel müşteri, müşteri yakını, refakatçi, çalışan ve tedarikçiler ile hukuki boyutta bir sorun yaşanması durumunda anlaşmalı hukuk büroları ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen kişisel veriler paylaşılabilmektedir.

 • Müşteri ve refakatçilerin vize işlemlerinin tamamlanabilmesi için anlaşmalı acenteler aracılığı ile konsolosluklara kimlik, iletişim ve sağlık bilgileriniz aktarılmaktadır.

 • Müşteri ve potansiyel müşterilerimize verilen hizmet bedelinin tahsil edilmesi için web sanal pos aracılığı ile kart bilgileriniz bankalarla paylaşılmaktadır.

 • Müşteri ve refakatçilere kesilen faturanın beyan edilebilmesi için faturada yer alan kişisel veriler anlaşmalı mali müşavirler ile paylaşılmaktadır.

 • Müşteri ve refakatçilerimize uçak bileti alınabilmesi için anlaşmalı hizmet sağlayıcılar aracılığı ile havayolu şirketlerine kimlik, pasaport ve iletişim bilgileriniz aktarılmaktadır.

 • Müşteri ve potansiyel müşterilerin almak istedikleri sağlık hizmetine uygunluklarının sorunsuz bir şekilde değerlendirilebilmesi için Tercümanlık Büroları ‘na ön başvuru sırasında beyan edilen kimlik ve sağlık bilgileri aktarılmaktadır.

 • Çalışanlarımızın maaşlarının ödenebilmesi için maaş bilgileri bankalar ile paylaşılmaktadır.

 • Çalışanlarımızın izin, sigorta, Agi bildirimi süreçlerinin yürütülebilmesi için anlaşmalı mali müşavirler ile kimlik, maaş ve Agi Formu ‘nda yer alan bilgileriniz paylaşılmaktadır.

 • Müşteri ve potansiyel müşterilere verilen medikal danışmanlıklar ile ilgili denetimlerin yapılması, talep ve şikayetlerin ele alınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile talep edilen bilgiler paylaşılmaktadır.

Yurt dışında aktarılan kişisel verileriniz;

 • Müşteri ve potansiyel müşterilerin almak istedikleri sağlık hizmetine uygunluklarının alınabilmesi için Küba Sağlık Bakanlığı ile kimlik ve sağlık bilgileri paylaşılmaktadır. Tedavisi onaylanan müşteri ve refakatçisinin konaklama bilgileri Küba Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

 • Küba ‘da rehberlik hizmeti verecek hizmet sağlayıcılar ile müşteri ve refakatçinin ad soyad, iletişim, uçuş ve otel bilgileri paylaşılmaktadır.

 • Veri sahibinin açık rızası ile,

 • QBA Medi Tours ‘un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerin üçüncü taraf kişi / kurumlara aktarımının KVKK ‘nın 5, 6 ve 9. maddelerinde belirtilen veri işleme şartlarının gerçekleşmemesi durumunda, veri sahiplerinden açık rıza alınması suretiyle kişisel veriler işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler

KVKK ’nın 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Sizlerin açık rızası,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz; elden teslim, e-posta, ön başvuru formu, web sanalpos, yazılı ve sözlü beyanlar vasıtasıyla elde edilmekte ve güvenli bir şekilde işlenmektedir. 

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

Sadece yetki verilmiş ve gizlilik sözleşmesi imzalanmış kişi / destek firmalarının erişebileceği şekilde kişisel verilerinizin güvenliği sağlanmıştır. Bu kapsamda QBA Medi Tours gerekli idari ve teknik tedbirleri almıştır.

Virüs koruma sistemleri ile yazılımlar ve donanımların korunması sağlanır. QBA Medi Tours ‘ta en az yetki prensibine göre kişisel veriye erişim kısıtlamaları gerçekleştirir. Süreç gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme tanımları yapılır. Erişimlerin yetkilendirmelere uygunluğunu kontrol edilir. Risk teşkil eden noktalar tespit edilerek gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması sağlanır. QBA Medi Tours ‘un bulunduğu plazanın güvenlik sistemleri ve güvenlik personelleri sayesinde fiziksel güvenlik önlemleri üst seviyede tutulur. Kişisel verilerin yedekleri sadece yetkiliği personellerin erişebileceği şekilde muhafaza edilir. Kullanıcı bilgisayarlarında kompleks yapıya sahip parolalar kullanılmaktadır. Kişisel verilerin elde edildiği web sayfasında SSL sertifika kullanılarak güvenli veri transferi sağlanır. Kişisel veriler kilitli ortamlarda muhafaza edilir. Kişisel verilerin korunmasına destek olan teçhizatların bakımları periyodik olarak yapılır.

QBA Medi Tours, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder. Kurulan sistemler kapsamında riskler tespit edilir ve aksiyonlar planlanır. Kişisel veri güvenliği için QBA Medi Tours bünyesinde “Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi” görev tanımları oluşturulmuştur. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli idari tedbirleri alır ve çalışanların bu tedbirlere göre çalışmalarını denetler. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı, işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmektedir. Çalışanlardan bu doğrultuda gerekli taahhütler alınmaktadır. Çalışanların kanuna aykırı hareket etmesi durumunda disiplin süreçleri yürütülmektedir. Üçüncü taraflarla kişisel verilerin paylaşılmasıyla ilgili olarak kişisel verilerin paylaşıldığı kişilerle gizlilik sözleşmesi imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile kişisel veri güvenliğini sağlar. Kişisel veri paylaşılan üçüncü taraflar kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümleri kabul eder.

Kişisel verilerin analizlerinin sağlıklı yapılabilmesi için birim bazlı kişisel veri envanteri yapılmaktadır. Kurum içinde kişisel verilerin yönetimine ilişkin politika ve prosedürler yayınlanmıştır.

6. Kişisel Verisi İşlenen İigili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, QBA Medi Tours’ a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler QBA Medi Tours tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, QBA Medi Tours tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

7. İletişim Yöntemleri

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

 

Veri Sorumlusu: QBA Medi Turizm Sağlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

 

Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilirsiniz;

Yöntem

Başvuru Şekli

Adrese Elden Teslim

Esentepe, Kore Şehitleri Cd. No:43/3, 34394 Şişli/İstanbul

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile

Noter Aracılığı

Esentepe, Kore Şehitleri Cd. No:43/3, 34394 Şişli/İstanbul

30 (Otuz) günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

bottom of page
$w.onReady(function () { let mylink=$w('#aramabuttonu'); let numbers=['tel:+905531701145','tel:+905531701045','tel:+905521875101','tel:+905521875100']; let rastgele=Math.floor(Math.random()*4); mylink.link=numbers[rastgele]; });