top of page

Ön Bilgilendirme Formu

Lütfen Ön Bilgilendirme Formunu dikkatlice okuyunuz.

privacy policy-46.png

1. Konu

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu,  ALICI’nın SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nden gerçekleştirdiği talep üzerine SATICI’nın, ALICI’ya (Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde “MÜŞTERİ” olarak anılmaktadır) satışını yaptığı hizmet / hizmetlerin satışı ve tedariki ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, [•] linkinde yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) konusu hizmet/hizmetlerin temel nitelikleri, hizmet bedeli ve ödeme şekli ile tedarikine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İşbu Formu elektronik ortamda teyit etmekle; Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu hizmet bedelini ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda doğru ve eksiksiz bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. Satıcı İletişim Bilgileri

 

Ticaret Unvanı : QBA Medi Turizm Sağlık ve Dış Ticaret A.Ş.

Açık Adresi : Zafer Mahallesi 185. Sok. B Blok No:4-B2/301 Esenyurt / İstanbul

Telefonu : +90 553 172 11 48

Mersis No : 0630049216700019

E-Posta Adresi : info@qba-meditours.com

3. Sözleşme Konusu Hizmet / Hizmetler

3.1. İşbu Formun konusu hizmetler, ALICI’nın talebi ve onayı üzerine, ALICI’nın Küba’da tedavi hizmeti alabilmesi için gerekli dokümanların toplanması ve ALICI bilgilerini içerir başvuru dosyası hazırlanması ile başvurunun tamamlanması için başvuru dosyasının sunulması, bu kapsamda Küba hükümeti ve sağlık bakanlığı ile yazışmaların yapılması hizmetlerinin SATICI tarafından ALICI’ya sağlanmasına ilişkindir.

4. Sözleşme Konusu Hizmetin İfası

 

4.1. Hizmetin ifası; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, talep konusu Hizmet ifasının yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Hizmeti, ALICI tarafından Hizmetin eksiksiz olarak talep edilmesinden itibaren 15 iş günü sürede ifa eder, ancak dosyanın niteliği itibarı ile bu süre nadiren 15 iş gününün üzerine çıkabilecektir.

5. Ödeme Bilgileri

5.1. Hizmet bedeli başvuru dosyasının diline göre aşağıdaki gibi belirlenir:

Başvuru dosyasının Türkçe olması durumunda : 2.000,00-Türk Lirası;

Başvuru dosyasının İngilizce olması durumunda : 150,00-Euro;

Başvuru dosyasının yukarıda belirtilen diller dışındaki bir dilde olması durumunda : 400,00-Euro.

5.2. Hizmet bedeline başvuru dosyasına eklenecek belgelerin İngilizce’ye tercümesi dahildir.

Hizmet bedeli yalnız İşbu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen Hizmete ilişkin olup ALICI adına yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde seyahat asistanlığı, gerçekleştirilmesi gerekecek seyahat ve rezervasyon işlemleri ile tedavi masrafları işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında olmakla Hizmet bedeline dahil değildir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. ALICI’nın Formu ve Sözleşmenin onayı ile birlikte ödeme Iyzico ve Paytr entegre e-tahsilat sistemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

5.4. Hizmet bedeli, ALICI tarafından SATICI’ya iletilen talep üzerine ALICI’ya sunulan işbu Form ve Sözleşme ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan ücrettir. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar hizmet bedeline yansıtılır.

6. Genel Hükümler

 

6.1. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Formu elektronik ortamda teyit etmesine rağmen herhangi bir nedenle hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın hizmeti teslim ve tedarik yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI’nın yanlış veya eksik bildirimi ve gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması, eksik ve/veya hatalı sağlaması nedeniyle hizmetlerin ifa edilememesi halinde, ALICI hizmetlerin ifasına başlanmış ise bu nedenle SATICI nezdinde doğan ifa/teslimat giderlerini derhal tazmin etmekle sorumlu olduğu kabul ve beyan eder.

6.3. ALICI’nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ALICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SATICI’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.4. Hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmetin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI ifaya başlanmış olması halinde SATICI nezdinde doğan masrafları yahut ifa edilmiş olması kaydıyla Hizmet bedelini 3 (üç) gün içinde SATICI’ya ödemekle yükümlüdür.

6.5. SATICI bir sağlık kuruluşu olmayıp, Sözleşme tahtında yalnızca Hizmetlerin sağlanmasını üstlenmektedir; teşhis ve tedavi süreçlerinden ve sonuçlarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI, hiçbir şekilde Sözleşme tahtında koşul ve şartları düzenlenen Hizmetler kapsamında yapılan başvurunun ilgili mercilerce kabul edileceğini taahhüt etmemektedir ve Hizmet kapsamında anılan tedavi başvurusunun ilgili mercilerce onaylanmaması halinde SATICI’nın hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşbu Form’daki ve/veya Sözleşme’deki hiçbir hüküm aksi yönde yorumlanamaz.

7. Şikayet ve İtirazlar

 

7.1. ALICI, talep, itiraz ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya info@qba-meditours.com elektronik posta adresine ulaştırabilirler.

8. Cayma Hakkı

 

8.1 ALICI; SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, işbu Formu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2 ALICI, cayma hakkını info@qba-meditours.com elektronik posta adresine bildirimde bulunarak kullanabilir.

8.3 Kredi kullanılarak yapılan hizmet alımlarında, henüz hizmet ifasına başlanmamış ise cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda hizmet bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

8.4 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltilmesi yeterlidir.

8.5 Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükü ALICI’ya aittir.

9. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

 

9.1 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;

İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;

Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri); ve

Sözleşmeye konu mal/hizmetlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uygulama alanı dışında bırakılmış olan mal/hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde.

10. Yetkili Mahkeme

10.1. Tüketici sıfatını haiz ALICI’nın şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ya da ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilir.

ALICI, işbu Form’u okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.

bottom of page
$w.onReady(function () { let mylink=$w('#aramabuttonu'); let numbers=['tel:+905531701145','tel:+905531701045','tel:+905521875101','tel:+905521875100']; let rastgele=Math.floor(Math.random()*4); mylink.link=numbers[rastgele]; });