top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Lütfen Mesafeli Satış Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz.

privacy policy-46.png

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta kayıtlı merkezi Zafer Mahallesi 185. Sok. B Blok No:4-B2/301 Esenyurt / İstanbul adresinde bulunan QBA Medi Turizm Sağlık ve Dış Ticaret A.Ş. (“QBA”) ile diğer tarafta [•] adresinde mukim [•] (“MÜŞTERİ”) arasında aşağıda belirtilen şartlar altında imza edilmiştir.

Sözleşmede; QBA ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf” ve beraber “Taraflar” olarak anılabilecektir.

QBA’ın;

Ticaret Unvanı : QBA Medi Turizm Sağlık ve Dış Ticaret A.Ş.

Açık Adresi : Zafer Mahallesi 185. Sok. B Blok No:4-B2/301 Esenyurt / İstanbul

Telefonu : +90 553 172 11 48

Mersis No : 0630049216700019

E-Posta Adresi: info@qba-meditours.com

 

MÜŞTERİ’nin

Adı Soyadı :

Adresi  :

Telefon No :

E-Posta Adresi :

1. Tanımlar

 

QBA  : Sözleşme konusu hizmetleri kendisi veya üçüncü kişi/kişiler aracılığı ile tedarik etmeyi taahhüt eden Tarafı,

MÜŞTERİ : İnternet Sitesi aracılığıyla iletilen talep üzerine, Sözleşme ve Ön Bilgilendirme formunu onaylayan ve bu şekilde Sözleşme konusu hizmetlerden faydalanan kişi/kişileri,

Hizmetler : QBA’nın MÜŞTERİ’ye bedeli karşılığı sağlamayı taahhüt ettiği, içeriği ve kapsamı Sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen hizmet/hizmetleri,

İnternet Sitesi  : Hizmet siparişlerinin iletileceği QBA’ya ait www.qba-meditours.com adresli internet sitesini

 

İfade eder.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’nin QBA’a ait İnternet Sitesi’nden gerçekleştirdiği talep üzerine Hizmet Bedelinin ödenmesi karşılığı Hizmetlerin tedariki ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. Sözleşme Konusu Hizmetler, Ücretler ve Ödeme Şartları

Sözleşme konusu Hizmetin QBA tarafından organize edilmesi, takip edilmesi ile QBA veya QBA’ın görevlendirdiği üçüncü kişi/kişilerce ilgili Hizmetin gerçekleştirilmesi işlemleri “Hizmet kapsamı”nı oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşmenin 3(B) maddesinde belirtilen bedellerin karşılığı QBA tarafından ifası taahhüt edilen Hizmet içeriği aşağıdaki gibidir;

A. Hizmet

 

MÜŞTERİ’nin İnternet Sitesi üzerinden dolduracağı Başvuru Formu ile iletilen talebi uyarınca MÜŞTERİ’ye İnternet Sitesi üzerinden sunulan Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin onayını takiben MÜŞTERİ’nin Küba’da tedavi hizmeti alabilmesi için gerekli dokümanların toplanması ve MÜŞTERİ bilgilerini içerir başvuru dosyası hazırlanması (“Hizmet”) QBA tarafından Sözleşmede belirtilen şartlar tahtında sağlanacaktır. Hizmet Bedeli MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Hizmete ilişkin ücretler Sözleşmenin 3(B) maddesinde Ücretlendirme başlığı altında düzenlenmiştir.

Hizmetin ifası; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. QBA, talep konusu Hizmet ifasının yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Hizmeti, MÜŞTERİ tarafından Hizmetin eksiksiz olarak talep edilmesinden itibaren 15 iş günü sürede ifa eder, ancak dosyanın niteliği itibarı ile bu süre nadiren 15 iş gününün üzerine çıkabilecektir.

B. Ücretlendirme

Hizmet Bedeli başvuru dosyasının diline göre aşağıdaki gibi belirlenir:

Başvuru dosyasının Türkçe olması durumunda : 2.000,00-Türk Lirası;

Başvuru dosyasının İngilizce olması durumunda : 150,00-Euro;

Başvuru dosyasının yukarıda belirtilen diller dışındaki bir dilde olması durumunda : 400,00-Euro.

Hizmet Bedeli’ne başvuru dosyasına eklenecek belgelerin  İngilizce’ye tercümesi dahildir.

Hizmet Bedeli yalnız İşbu Sözleşmenin 3(A) maddesinde belirtilen Hizmete ilişkin olup MÜŞTERİ adına yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde seyahat asistanlığı, gerçekleştirilmesi gerekecek seyahat ve rezervasyon işlemleri ile tedavi masrafları işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında olmakla Hizmet Bedeline dahil değildir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

C. Ödemeler

MÜŞTERİ’nin QBA tarafından temin edeceği Hizmete ilişkin Hizmet Bedeli Paytr entegre e-tahsilat sistemleri ile tahsil edilmektedir. Paytr entegre e-tahsilat sistemleri yoluyla yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı bilgileri şifrelenmekte; sistem ise gerekli gizlilik ve güvenliği sağlayacak altyapıyı sunmaktadır.

Hizmet bedeli, Başvuru Formu ile QBA’ya iletilen talep üzerine MÜŞTERİ’ye sunulan Ön Bilgilendirme Formu  ve Sözleşme ile birlikte MÜŞTERİ’ye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan ücrettir. QBA tarafından yapılan indirimler, kuponlar, ve sair uygulamalar Hizmet Bedeline yansıtılır.

4. Tarafların Beyan Hak ve Yükümlülükleri

 

a.              MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeye konu Hizmet veya Hizmetlerin temel nitelikleri, KDV dâhil Hizmet bedeli, ödeme şekli, ifa süresi, masraflarının MÜŞTERİ tarafından karşılanacağı, QBA’ın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup anladığını, Sözleşme ve şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b.              MÜŞTERİ, Sözleşmeye konu Hizmet veya Hizmetlerin temel nitelikleri, Hizmet bedeli, ödeme şekli, ifa koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Hizmet veya Hizmetlerin siparişini verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

c.              MÜŞTERİ’nin yanlış veya eksik bildirimi ve gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması, eksik ve/veya hatalı sağlaması nedeniyle Sözleşme konusu Hizmet/Hizmetlerin ifa edilememesi halinde, MÜŞTERİ Hizmet/Hizmetlerin ifasına başlanmış ise bu nedenle QBA nezdinde doğan ifa/teslimat giderlerini derhal tazmin etmekle sorumlu olduğu kabul ve beyan eder.

d.              MÜŞTERİ’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı MÜŞTERİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla QBA’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e.              MÜŞTERİ, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan QBA iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya info@qba-meditours.com elektronik posta adresine ulaştırabilirler.

f.               MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce QBA tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

g.              Hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmetin bedelini QBA’a ödememesi halinde, MÜŞTERİ ifaya başlanmış olması halinde QBA nezdinde doğan masrafları yahut ifa edilmiş olması kaydıyla Hizmet Bedelini 3 (üç) gün içinde QBA’a ödemekle yükümlüdür.

h.              QBA bir sağlık kuruluşu olmayıp, işbu Sözleşme tahtında yalnızca Hizmetlerin sağlanmasını üstlenmektedir; teşhis ve tedavi süreçlerinden ve sonuçlarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. QBA, hiçbir şekilde işbu Sözleşme tahtında koşul ve şartları düzenlenen Hizmetler kapsamında yapılan başvurunun ilgili mercilerce kabul edileceğini taahhüt etmemektedir ve Hizmet kapsamında anılan tedavi başvurusunun Küba Devleti kurumlarınca onaylanmaması halinde QBA’nın hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm aksi yönde yorumlanamaz.

5. Hizmetlerin İfası ve Teslimat Masrafları

Sözleşme; MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, MÜŞTERİ’nin QBA’dan tedarik etmiş olduğu Sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen Hizmetlerin tamamlanması ile ifa edilmiş olur. Hizmet QBA’nın yukarıda belirtilen adresinde ifa edilecektir.

Hizmet ifasına başlanmadan herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından Hizmet Bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, QBA Hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Talep konusu Hizmet ifasının yerine getirilmesinin QBA’dan kaynaklanan nedenlerle imkansızlaştığı hallerde QBA bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içerisinde MÜŞTERİ’yi bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere ilgili imkansızlaşan Hizmet için tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

6. Cayma Hakkı

 

MÜŞTERİ hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

MÜŞTERİ, cayma hakkını info@qba-meditours.com elektronik posta adresine bildirimde bulunarak kullanabilir.

Kredi kartı kullanılarak yapılan Hizmet alımlarında, henüz Hizmet ifasına başlanmamış ise cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda Hizmet Bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile QBA’ya yöneltilmesi yeterlidir.

Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükü MÜŞTERİ’ye aittir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde QBAy’a mevzuat hükümlerine ve linkdeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

7. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince MÜŞTERİ aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve QBA’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); MÜŞTERİ’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; MÜŞTERİ tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri); Sözleşmeye konu mal/hizmetlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uygulama alanı dışında bırakılmış olan mal/hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Tüketici sıfatını haiz MÜŞTERİ’nin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, MÜŞTERİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı ya da ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan Hizmetin ifasına ilişkin sorumluluk bizzat QBA’ya aittir. Bununla birlikte MÜŞTERİ’ler satın aldıkları Hizmetlerle ilgili şikâyetlerini QBA’ya Sözleşmede belirtilen info@qba-meditours.com elektronik posta adresine bildirimde bulunarak iletecektir.

9. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

MÜŞTERİ’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı QBA’nın uğradığı zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

10. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda QBA’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Yürürlük

İşbu Sözleşmeye ilişkin onay kutucuğunun  MÜŞTERİ tarafından işaretlenmesi ile beraber Sözleşme maddelerinin 

MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edildiği ve yürürlüğe girdiği kabul edilir. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

bottom of page
$w.onReady(function () { let mylink=$w('#aramabuttonu'); let numbers=['tel:+905531701145','tel:+905531701045','tel:+905521875101','tel:+905521875100']; let rastgele=Math.floor(Math.random()*4); mylink.link=numbers[rastgele]; });